سوئیچ غیرمدیریتی

13 کالا

تجهیزات شبکه انواع مختلفی دارند که یکی از مهم ترین آن ها، سوئیچ شبکه است. سوئیچ های شبکه خود نیز به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. اگر بخواهیم فقط از جنبه مدیریتی و غیر مدیریتی بودن سوئیچ ها را بررسی کنیم میتوانیم آنها را به دو دسته قابل تنظیم تقسیم کنیم. یعنی سوئیچ مدیریتی (Managed (و غیر قابل تنظیم یعنی سوئیچ غیرمدیریتی (Unmanaged (تقسیم کنیم. در سوئیچ های مدیریتی یا Managed Switches، به نوعی امکان پیکربندی ايجاد شده تا بتوان عملکرد مد نظر را در شبکه پیاده سازی کرد. در این نوع سوئیچ ها می توان ترافيک شبکه را الویت بندی بندی نمود. این الویت بندی باعث می شود تا اطلاعاتی که خاص تر هستند، امکان جا به جایی با سرعت بالاتر را داشته باشند. سوئیچ غیرمدیریتی اما نوعی از سوئیچ ها است که امکان پیکربندی را ندارد. کاربرد اصلی این سوئیچ زمانی است که ما در شبکه نیاز به پیکربندی خاصی نداریم. به عبارت دیگر زمانی از این سوئیچ استفاده می کنیم که هدف فقط برقراری ارتباط میان چند دستگاه باشد.