سوئیچ مدیریتی

1 کالا

تجهیزات شبکه انواع مختلفی دارند که یکی از مهم ترین آن ها، سوئیچ شبکه است. سوئیچ های شبکه خود نیز به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. اگر بخواهیم فقط از جنبه مدیریتی و غیر مدیریتی بودن سوئیچ ها را بررسی کنیم میتوانیم آنها را به دو دسته قابل تنظیم تقسیم کنیم. یعنی سوئیچ مدیریتی (Managed (و غیر قابل تنظیم یعنی سوئیچ غیرمدیریتی (Unmanaged (تقسیم کنیم. در سوئیچ های نوع اول یا Managed Switches، به نوعی امکان پیکربندی ايجاد شده تا بتوان عملکرد مد نظر را در شبکه پیاده سازی کرد. در این نوع سوئیچ ها می توان ترافيک شبکه را الویت بندی بندی نمود. این الویت بندی باعث می شود تا اطلاعاتی که خاص تر هستند، امکان جا به جایی با سرعت بالاتر را داشته باشند